Art: 01. Het hoofddoel is, therapie dmv. hypnose te zuiveren van fabeltjes, fictie, onwaarheden, misbruik en bedrog en op deze basis mensen te helpen hun welzijn te hervinden.

Art: 02. Het bevorderen van een positief gebruik ervan, door het kaf van het koren te helpen scheiden, zowel onder de moderne hypnose therapie, de medische, de traditionele en de 'showhypnose'.

geluk door hypnoseArt: 03. Wij houden steeds rekening met de eenheid van geest, ziel en lichaam naar het holistisch mensbeeld, en stellen respect voor onze cliënten voorop.

Art: 04. Wij zullen steeds trachten het eigen bewustzijn van de cliënt bij een eventueel hypnose therapie traject te betrekken om zo het verantwoordelijkheidsgevoel voor zichzelf te activeren en het zelfregulerend systeem van zijn geest en lichaam optimaal te laten functioneren.

Art: 05. Wij trachten de samenwerking met alle hypnose therapeuten, zowel traditionele, moderne, of medische therapeuten & artsen te bevorderen in het belang van de mensheid.

Art: 06. De vrije keuze van onze klanten moet voorop staan en gerespecteerd worden in alle opzichten en omstandigheden.

Art: 07. Wij verplichten ons tot discretie en stilzwijgen omtrent persoonlijke informatie verkregen uit individuele sessies.

Art: 08. Wij respecteren steeds de van kracht zijnde wetgeving inzake de uitoefening van conventionele en niet-conventionele praktijken in lijn met K.B. nr. 78 van 14 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen (B.S. 14 november 1967). Wij stellen geen diagnoses, verrichten geen medische handelingen en pretenderen niet dat hypnose de gezondheid (kan) bevorder(t)en. Therapie dmv. oa. hypnose kan wel het welzijn van de hulpzoekenden bevorderen en dat is dan ook onze enige betrachting.

Art: 09. Wij dragen er doorlopend zorg voor, dat alles wat verband houdt met hypnose, op een correcte manier bekendheid gegeven wordt en zullen alles in het werk stellen wat mogelijk is om het woord hypnose in ere te houden en daar geen andere bedekte namen voor te gebruiken of met zulke derden samen te werken.

Art: 10. Wij leggen er nogmaals de nadruk op dat wij de reguliere geneeskunde als basis beschouwen van de gezondheidszorg en dat onze hypnose therapeuten niet gemachtigd zijn om diagnoses te stellen of conclusies te trekken uit door medici gestelde diagnoses. Wij distantiëren ons volledig en doen niet aan het onderzoeken van de gezondheidstoestand, het opsporen van ziekten en gebrekkigheden, het instellen of uitvoeren van een behandeling van een fysische of psychische, werkelijke of vermeende pathologische toestand, inenting.

Art: 11. Indien een medische diagnose erg twijfelachtig zou blijken te zijn of wij bewezen fouten of misbruiken zouden ontdekken, zullen wij de betrokken medici hiervan eerst op de hoogte brengen of de orde van geneesheren hiervan zo gauw als mogelijk op de hoogte brengen.

Art: 12. Geen enkele van onze hypnose therapeuten oefent op één of andere vorm geneeskunde uit die niet het wettelijk diploma bezit van doctor in de genees-, heel- en verloskunde, dat werd behaald in overeenstemming met de wetgeving op het toekennen van de academische graden en het programma van de universitaire examens, of die niet wettelijk ervan vrijgesteld is, en die bovendien de voorwaarden gesteld bij artikel 7 van het K.B. nr. 78 van 14 november 1967,  niet vervult. Wij doen niet aan medische technische ingrepen doorheen de huid of de slijmvliezen en waarbij, zonder enig therapeutisch of reconstructief doel, vooral beoogd wordt het uiterlijk van de patiënt om esthetische redenen te veranderen.

Art: 13. De eventueel door onze leden verzorgde handelingen zijn uitsluitend aanvullend en vervangen geen medisch voorgeschreven trajecten of medicatie; samenwerking kan wel wenselijk zijn.

Art: 14. Wij verbinden ons ertoe geen placebo of andere kwak producten te verkopen van gelijk welke aard of oorsprong dan ook.

Art: 15. Op het einde van een hypnose sessie of traject van een persoon, verbinden wij ons ertoe deze volledig onafhankelijk te maken van de stem, klank, tekens en van de begeleider als persoon op zichzelf!

Art: 16. Wij zullen gelijk welk misbruik, gelijk van welke aard dan ook, eerst gezamenlijk onderzoeken en bij duidelijk bewijs of voldoende getuigenissen de desbetreffende hypnose therapeut onmiddellijk bannen van deze website en aangeven bij de bevoegde instanties.

Art: 17. Hypnose en publiek vermaak: Artikel 1 van de Belgische wet van 30 mei 1892 op het hypnotisme verbiedt het ten tonele voeren van gehypnotiseerde personen. Geen enkel lid van Hypnobase zal zijn bekwaamheid aanwenden met publiek vermaak als doel.

Art: 18. Hypnobase is lid van Naturopathica, wettig erkende beroepsvereniging (Belgisch Staatsblad 25/03/05) en voldoet hiermee aan CAM wat staat voor 'Complementaire en Alternatieve Methodes in hulpverlening'. Hieronder verstaat de wetgever een breed spectrum van methodes, gaande van massages met een therapeutisch karakter zoals shiatsu, tot bvb. hypnose of gesprekstherapie. Hulpverleners die zich in België bezighouden met therapeutische massages (bvb. shiatsu, bodywork,...), therapeutische behandelingen (hypnose, cranio-sacraal, gesprekstherapie,...) of therapeutische adviezen (voedingsadviezen, fytotherapie,...) vallen onder de volgende relevante wetgeving:

- De 'wet Colla' - 29 APRIL 1999 Wet betreffende de niet-conventionele praktijken inzake de geneeskunde, de artsenijbereidkunde, de kinesitherapie, de verpleegkunde en de paramedische beroepen.

- De 'wet erkenning CAM beroepsorganisaties' - 22 AUGUSTUS 2002 Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 4 juli 2001 betreffende de erkenning van beroepsorganisaties van beoefenaars van een niet-conventionele praktijk of van een praktijk die in aanmerking kan komen om als niet-conventionele praktijk gekwalificeerd te worden.

Art: 19. Lezingen, voordrachten en demonstraties kunnen opvoedend zijn en klaarheid brengen voor de mensheid en worden aangemoedigd.

Art: 20. Wij zijn loyaal steunend, en rechtvaardig tegenover eerlijke collega's, en medici.

 

Hypnobase is lid van volgende erkende beroepsverenigingen:
International Hypnose Register (IHR)    Internationaal Coaching Register (ICR)    Naturopathica    Belgische Shiatsu Vereniging